Etyka w pracy urzędnika – jakich zasad należy przestrzegać?

Zasady etyki w pracy obowiązują każdego, jednak istnieją zawody, w których jej dochowanie jest szczególnie ważne. Dotyczy to m.in. pracowników administracji publicznej. Jakie są zasady etyki urzędniczej? Co zależy od jej dochowania? Na temat opowiemy szerzej w dzisiejszym artykule.

Pojęcie etyki zawodowej

Czym jest etyka zawodowa? Pod tym pojęciem kryje się zbiór zasad moralnych, którymi powinni się kierować przedstawiciele danej profesji. Normy etyki ogólnej mają zastosowanie w praktycznie każdej grupie zawodowej. Najczęściej wspomina się o niej w kontekście, gdy mowa szczególnie o zawodach zaufania publicznego jak lekarz, sędzia czy policjant. Dochowanie zasad etyki pomaga podczas wykonywania obowiązków, gdy dochodzi do dylematów moralnych lub do konfliktu interesów pomiędzy prywatnym a społecznym interesem. Brak etycznego zachowania w miejscu pracy w tym przypadku może nieść także poważne konsekwencje. Zasady mogą się zmieniać w zależności od danej grupy zawodowej, dlatego wyróżnia się etykę lekarską, prawniczą, etyką urzędniczą itp.

Podstawowe zasady etyki urzędniczej

W przypadku pracowników administracji publicznej dochowanie etyki urzędniczej oddziałuje na całość funkcjonowania administracji publicznej. Nieetyczne zachowanie pracowników rzutuje na postępujący brak zaufania do organu, który reprezentują. Z tego powodu kwestia przestrzegania standardów etycznych administracji publicznej staje się coraz bardziej istotna. Podczas wykonywania obowiązków służbowych urzędnicy powinni się kierować takimi zasadami jak:

Zasada praworządności

Podstawą etycznego postępowania zawodowego pracowników administracji publicznej jest trzymanie się przepisów prawa i stanie na ich straży. Urzędnik może podjąć dane działanie tylko wtedy, gdy prawo go do tego upoważnia.

Zasada bezinteresowności

W tym punkcie zawieranie się przeciwdziałanie wszelkim konfliktom interesów. Jako interes osobisty postrzega się wszystkie działania, prowadzące do odniesienia korzyści. Jako przykłady nieetycznego postępowania zawodowego urzędnika możemy wymienić: przyjmowanie łapówek, dysponowanie majątkiem publicznym niezgodnie z prawem, nepotyzm i protekcję, czy ujawnianie tajnych informacji urzędowych.

Zasada bezstronności i zasada neutralności politycznej

Na zachowania pracowników administracji nie powinny mieć wpływu osobiste uprzedzenia, wynikające np. z przekonań politycznych czy religijnych. Takie aspekty jak kolor skóry, przynależność do mniejszości narodowej, orientacja seksualna nie powinny mieć wpływu na sposób wykonywania danego zawodu.

Zasada odpowiedzialności zawodowej i rzetelności

Urzędnicy administracji publicznej są zobowiązani do sumiennego i rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, niezależnie od tego, jak złożone jest to zadanie. Jest także gotowy do stawienia czoła konsekwencjom swoich działań.

Możesz również polubić…